V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y

 

                                                                                   P ř í l o h a  

                                                                                   k usnesení vlády

                                                                                   ze dne 4. října 2006 č. 1113

 

 

 

S t a n o v i s k o

 

vlády k  návrhu ústavního zákona o referendu o umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,

Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

(sněmovní tisk č. 42)

 

 

 

Vláda na jednání své schůze dne 4.  října 2006 projednala a posoudila návrh ústavního zákona o referendu o umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 42), a vyslovila s tímto návr-hem   n e s o u h l a s   z dále uvedených důvodů.

 

1. Rozhodnutí o případném umístění zařízení protiraketového systému Spojených států amerických na našem území je věcí mimořádného významu, při němž je nutné brát v úvahu jak hledisko politické, tak vysoce odborná hlediska vojenská, bezpečnostní, právní a ekonomická. Z těchto důvodů dává vláda přednost tomu, aby o případném umístění prvků protiraketové obrany na našem území rozhodoval orgán, který je k tomu určen, tj. Parlament České republiky. V této souvislosti vláda připomíná, že po celou dobu existence České republiky jsou zásadní rozhodnutí týkající se strategických bezpečnostních otázek přijímána Parlamentem České republiky. Proto i vstup do Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), nejdůleži-tější krok v bezpečnostní oblasti v historii České republiky, byl schválen Parlamentem České republiky. Není tedy důvodu volit pro daný případ jiný postup.

 

2. Vláda připomíná, že Česká republika zatím neobdržela oficiální žádost Spojených států amerických o umístění prvků zařízení protiraketové obrany na našem území; ze strany Spojených států amerických není zatím jednoznačně rozhodnuto, zda vůbec a na území kterého státu Evropy by mělo být takové zařízení umístěno. Proto považuje vláda případné přijetí navrhovaného ústavního zákona za předčasné, neboť předjímá situaci, která zatím nenastala.

 

3. Vláda nesdílí názor předkladatelů na ztrátu jurisdikce českých úřadů vůči americkým vojákům a zaměstnancům základny, vyjádřený v důvodové zprávě předloženého návrhu ústavního zákona a v této souvislosti připomíná, že Česká republika musí plnit své závazky vyplývající z Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu ozbrojených sil (tzv. NATO SOFA), která obecně řeší otázku právního postavení ozbrojených sil státu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na území jiného státu této organizace, a která pro Českou republiku vstoupila v platnost již 30. listopadu 2000. 

 

4. Vláda konstatuje, že předložený návrh ústavního zákona v podstatě kopíruje ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. V této souvislosti vláda upozorňuje, že obě referenda nelze navzájem srovnávat, neboť i když jsou obě monotematická,  jedná se o odlišné záležitosti nejen z hlediska věcného, ale zejména z hlediska právního. Podle čl. 10a odst. 1 Ústavy mohou být mezinárodní smlouvou přeneseny některé pravomoci orgánů České republiky na mezinárodní organizaci nebo instituci; k ratifikaci takové smlouvy se pak podle čl. 10a odst. 2 vyžaduje souhlasu Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu, stanoví-li tak ústavní zákon. Přistoupení České republiky k Evropské unii

na základě referenda konaného podle výše uvedeného ústavního zákona č. 515/2002 Sb. se realizovalo mezích Ústavy, neboť se jednalo o hlasování o mezi-národní smlouvě v režimu čl. 10a Ústavy, v případě navrhovaného referenda se však nemá jednat o hlasování o obdobné mezinárodní smlouvě. Jestliže by se mělo jednat    o tzv. decisní referendum, jehož kladný výsledek by měl nahradit souhlas Parlamentu s ratifikací příslušné mezinárodní smlouvy, pak by muselo znění v referendu pokládané otázky tuto skutečnost odpovídajícím způsobem reflektovat a text dané smlouvy by měl být znám předem.

 

5. Pokud jde o nároky na státní rozpočet, vláda upozorňuje na to, že s konáním navrhovaného referenda není zatím uvažováno v návrzích rozpočtu příslušných kapitol státního rozpočtu na rok 2007. Pro srovnání současně vláda uvádí, že na konání referenda o vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2003 bylo vyčleněno ve státním rozpočtu 750 mil. Kč.

 

Nehledě k výše uvedenému vláda upozorňuje na tyto některé další legislativní nedostatky  a věcné nejasnosti předloženého návrhu ústavního zákona:

 

- z formulace čl. 2 není zřejmé, od kterého časového okamžiku běží prezidentu republiky šedesátidenní lhůta pro vyhlášení referenda v případě splnění prvních tří podmínek pro jeho vyhlášení,

 

- formulace podmínek vyhlášení referenda podle čl. 2 je zavádějící, neboť první tři podmínky pro jeho vyhlášení (petice občanů, usnesení Poslanecké sněmovny a usnesení Senátu) mohou nastat bez ohledu na to, zda Spojené státy americké oficiálně požádají o umístění prvků protiraketové obrany na našem území,

 

- návrh neřeší postup prezidenta republiky v případě podání souběžných návrhů na vyhlášení referenda, nezohledňuje situace, kdy by se referendum mělo konat v době vyhlášeného nouzového stavu nebo stavu ohrožení,

 

- pro reprezentativní výsledek referenda je důležité znění otázky; otázka navržená v předloženém návrhu však není neutrální a bylo by nutno ji přeformulovat,

 

- z důvodové zprávy není zřejmé, proč návrh na vyhlášení referenda nemůže podat vláda,

 

- počet kladně hlasujících, požadovaný pro schválení referenda podle čl. 5   odst. 1, je nepřiměřeně přísný a za plně odpovídající by bylo možno považovat souhlas nadpoloviční většiny skutečně hlasujících s předem stanoveným kvórem,

 

- předložený návrh používá pojem  „prvky protiraketové obrany“, aniž by ho definoval, je terminologicky nejednotný, když například nesprávně užívá zkratku „USA“ namísto oficiálního názvu státu „Spojené státy americké“, v části druhé chybí v úvodní větě citace zákona č. 515/2002 Sb., apod.

 

 

__________________________________________________________________________

 

Usnesení vlády č. 1113

 

Sněmovní tisk č. 42

 

Erazim Kohák: O nás bez nás, o nich bez nich

 

NE základnám

 

■ ČLÁNKY