FOTO: Jaroslav Hejzlar/ČTK

 

JOSEF VAVROUŠEK

 

Perspektivy lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života

 

Vývoj lidské společnosti v posledních staletích je charakterizován řadou zásadních a stále se prohlubujících rozporů. Přinesl především bouřlivý rozvoj vědy, techniky a vzdělanosti, který umožnil nejen explozivní, bezprecedentní růst objemu poznatků o světě, ve kterém žijeme, ale také podstatné zvýšení životní úrovně většiny obyvatel Evropy, Severní Ameriky i mnoha jiných oblastí. Došlo také k významnému zkvalitnění zdravotní péče o velkou část světové populace a omezení výskytu infekčních chorob, a tím i k výraznému snížení úmrtnosti. Ve stále větším počtu zemí se prosazují demokratické politické systémy a ideály lidských práv a svobod.

 

     Ovšem nemůžeme opomenout ani nežádoucí, nechtěné a ve svých důsledcích nebezpečné rysy tohoto vývoje. Mezi ně patří vysoká a stále rostoucí materiální potřeba států „Severu“ – a úzké vrstvy bohatých v zemích „Jihu“ – spojená s rychlým čerpáním přírodních zdrojů a produkcí obrovského množství odpadů; 20% světové populace tak spotřebovává zhruba 80% zdrojů surovin a energie. Většina obyvatel států „Jihu“ (a část obyvatel „Severu“) žije v chudobě, více než 780 mil. Z celkového počtu 5,5 mld obyvatel světa dokonce pod hranicí absolutní bídy – každou minutu umírá 28 lidí hlady – a lidé ve snaze zachránit holý život devastují přírodu ve svém okolí. Propast mezi bohatými a chudými se tak zvětšuje, oba extrémy pak přispívají k destrukci životního prostředí. Expanzivní rozvoj euroamerické kultury vede k oslabování nebo dokonce zániku řady národních nebo regionálních kultur a tím nejen k nevyčíslitelným ztrátám kulturního bohatství lidstva, ale také k poklesu jeho schopnosti účinně reagovat na změny situace a tím i ke zvýšení zranitelnosti lidské společnosti.

 

Všechny uvedené procesy vedou k rychle pokračující destrukci přírody a životního prostředí člověka v globálním, regionálním i místním měřítku. Důsledkem znečišťování ovzduší jsou především kyselé deště, narušování ochranné ozonové vrstvy a změny klimatu. Dochází ke snižování vitality a kácení lesů a desertifikaci půdy v důsledku eroze, zasolování, vysychání a poklesu obsahu humusu. Působením člověka se neustále – a nevratně – snižuje genetické bohatství živých organismů a dochází i k nepříznivému ovlivňování základních procesů udržujících na Zemi podmínky pro existenci života.

 

Nebezpečný je především bezprecedentní rozsah uvedených nežádoucích změn a rychlost, se kterou se tyto změny prosazují. To úzce souvisí jednak s prudkým rozšiřováním technických schopností lidí měnit přírodu a s „globalizací“ lidské civilizace (Země jako „globální vesnice“), která je přímým důsledkem dříve nepředstavitelné rychlosti šíření informací a přepravy osob i nákladů, jednak s exponenciálním růstem počtu lidí obývajících naši planetu. Skutečnost, že světová populace se zdvojnásobuje každých 40 let, je varovná již sama o sobě. Nebezpečnost takového vývoje je však ještě znásobena tím, že jde o vývoj regionálně velmi nerovnoměrný: nejrychleji roste počet obyvatel právě v těch nejchudších zemích, což vede k prudkému prohlubování všech výše naznačených problémů.

 

Blížíme se tedy ke křižovatce – pokud jsme ji už neminuli – kdy je nezbytné důsledně přehodnotit celý dosavadní vývoj lidské civilizace, který je zřejmě dlouhodobě neudržitelný, neboť směřuje jednak k eskalaci sociálního napětí ve světě, jehož důsledkem může být obrovská vlna násilí, jednak k destrukci životního prostředí v planetárním měřítku, se zničujícími důsledky nejen pro člověka, ale i pro jiné živé organismy. Vědomí nezbytnosti zásadních – i když pochopitelně velmi diferencovaných – změn se postupně prosazuje ve všech částech světa, přestože bezprostřední motivy jsou značně rozmanité. Klíčovým závěrem konference OSN o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro, červen 1992) proto bylo přijetí strategie trvale udržitelného rozvoje jako základního směru dalšího vývoje lidstva.

 

Trvale udržitelný rozvoj – nebo snad přesněji způsob života – je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím tak, abychom se co nejvíce přiblížili k ideálům humanismu a úcty k životu a přírodě ve všech jejich formách, a to ve všech časových horizontech. Je to způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím. Měli bychom přijmout zásadu, že svoboda každého jednotlivce končí nejen tam, kde začíná svoboda druhého ale také tam, kde dochází k ničení přírody. Žijme tak, abychom při uspokojování svých potřeb neomezovali práva těch, co přijdou po nás.

 

     Chceme-li dospět k trvale udržitelnému způsobu života, musíme analyzovat dosavadní neudržitelný rozvoj, který má charakter kvantitativního růstu doprovázeného řadou hlubokých rozporů. Měli bychom se pokusit navázat na všechno, co je slučitelné s vizí trvale udržitelného způsobu života, co může iniciovat rozvinutí této vize a podpořit úsilí o její realizování a zároveň se snažit vyvarovat se činností, směřujících ke vzniku těžkých problémů, před nimiž lidstvo stojí. Součástí této snahy by proto mělo být rozpoznání faktorů negativně a pozitivně ovlivňujících dosavadní vývoj, podpora pozitivních faktorů a jejich doplnění všude tam, kde existují "bílá místa".

 

"Společným jmenovatelem" umožňujícím pochopení jednání lidí jsou, podle mého názoru obecná kritéria, která lidé používají při hodnocení situace a při rozhodování. Těmito normami jsou lidské hodnoty, vyjadřující individuální nebo kolektivní pojímání smyslu života, hodnoty podmíněné zřejmě zčásti biologicky (zejména geneticky), zčásti kulturně. Je-li uvedená hypotéza správná, pak analýza vývoje lidských hodnot v různých částech světa v průběhu posledních desetiletí a staletí může jednak odhalit etické kořeny dnešních globálních problémů, typických pro dosavadní neudržitelný růst, jednak formulovat lidské hodnoty slučitelné s trvale udržitelným způsobem života, tj. hodnoty, které mohou takový způsob života podnítit, prosadit a rozvinout.

 

Soustřeďme se zde na analýzu systémů hodnot, které pro nás dnes mají největší význam, a to hodnot charakteristických pro „reálný socialismus“ a hodnot typických pro Západní Evropu a Severní Ameriku (tedy pro „reálný kapitalismus“).

 

Pro „reálný socialismus“ založený na marxisticko-leninské ideologii a totální moci komunistické strany byly typické zejména následující hodnotové orientace:

 

a)                            jednostranný důraz na kolektivismus, ve kterém měly být zájmy jednotlivých členů společnosti podřízeny zájmům celku. V praxi však došlo především k nekontrolovatelné koncentraci moci v rukou relativně malé skupiny lidí, nebo dokonce jednotlivce, reprezentující komunistickou stranu. Zároveň však byla drtivá většina občanů zbavena jak práva reálně se podílet na rozhodování o věcech veřejných, tak i řady dalších lidských práv a svobod. To vedlo u velké části občanů k prudkému poklesu sebedůvěry a ke ztrátě pocitu spoluzodpovědnosti za vývoj společnosti a jejího životního prostředí. Vzhledem k tomu, že ve společnosti chyběly účinné kontrolní zpětné vazby, nepociťovali odpovědnost ani vrcholní představitelé komunistické strany. Důsledkem toho byl obecný stav „kolektivní nezodpovědnosti“, vyúsťující postupně ve stav apatie z bezmoci nebo naopak v přesvědčení, že celý systém je třeba zásadně měnit, má-li se zabránit rozkladu společnosti a destrukci přírody a životního prostředí člověka,

b)                            „pýcha rozumu“, spočívající v přeceňování rozsahu a hloubky znalostí člověka a jeho schopností předvídat a usměrňovat budoucí vývoj. Nezměrné přeceňování možností rozumu obecně a plánovačů zvlášť tvořilo základ ekonomického systému založeného na centrálním direktivním plánování, kdy plán měl – alespoň teoreticky – povahu obecně platného zákona. Ve společnosti tak byly zdůrazňovány především povinnosti stanovené plánem, lidská práva byla zatlačována do pozadí nebo redukována na normativy zakotvené v plánu (např. sociální dávky vyplývající ze zákona). Realita je však příliš složitá na to, aby jí bylo možno detailně „naplánovat“. V praxi proto byla uplatňována metoda „hlavního článku“ vycházející z mylných představ o ekonomické „základně“ společnosti a o „nadstavbě“, kam bylo zařazováno vše ostatní. Péče o životní prostředí navíc nikdy k „hlavním článkům“ nepatřila. Plány se však stále častěji rozcházely se skutečností a časové horizonty zvažovaných důsledků rozhodnutí se neustále zkracovaly. Reálný časový horizont plánování tak postupně klesal z teoretických pěti let na pouze několik měsíců a společnost přestala být řiditelná,

c)                            kořistnický vztah k přírodě, která byla považována především za zdroj surovin a za „hřiště“, na němž se odehrávají ekonomické aktivity. Ekonomická hodnota (cena) byla na základě Marxovy pracovní teorie hodnoty přisuzována pouze těm věcem, na jejichž vytvoření byla spotřebována lidská práce; přírodní hodnoty byly proto považovány za „bezcenné“ a podle toho se s nimi také zacházelo. Situaci ještě zhoršoval naprostý nedostatek účinných zpětných vazeb ve společnosti, který vedl k naprosto zbytečnému plýtvání zdroji a bezdůvodnému ničení přírody.

 

 

Uvedené hodnotové orientace nepochybně významnou měrou přispěly k rozpadu celého komunistického systému.

 

Také v západních demokraciích „reálného kapitalismu“ se projevují některé hodnotové orientace, které zřejmě nejsou slučitelné s ideou trvale udržitelného způsobu života. Patří mezi ně především:

 

a)     jednostranný důraz na individualismus. Tento důraz vychází jednak z nesporně pozitivní koncepce lidských práv a svobod, jednak z poněkud sobecké snahy o maximalizaci osobního zisku založené na Smithově teorii „neviditelné ruky“. Nežádoucím důsledkem této jednostrannosti je pokles pocitu odpovědnosti lidí za věci veřejné, nedostatek solidarity a altruismu,

b)     tendence ke ztotožňování svobody se svobodou vydělávat peníze a spotřebovávat materiální statky. Toto podstatně zúžené pojetí svobody je všestranně prosazováno reklamou i sdělovacími prostředky. Množství peněz a výše luxusní spotřeby se staly universálním měřítkem úspěchu činnosti člověka,

c)     hédonistická orientace společnosti, kdy hlavní smysl života je přikládán snaze o dosahování co nejvyšší míry pohodlí a ničím neomezované uspokojování materiálních potřeb lidí, které zřejmě nemají žádné přirozené limity. Právě na vyhledávání a stimulování stále nových a nových potřeb je v situaci, kdy všechny „základní“ potřeby obyvatel jsou již dávno uspokojeny, zaměřen celý mechanismus tržní ekonomiky,

d)     fascinování idejí kvantitativního růstu: Jedním z „motorů“ pohánějících stále se zrychlující procesy ve společnosti je obecné přesvědčení, že právě růst vybraných veličin (např. hrubého národního produktu na úrovni státu a příjmů nebo úspor na úrovni jednotlivce) je měřítkem úspěchu a zdravého vývoje. Došlo k praktickému ztotožnění snahy o kvalitativní rozvoj, který doprovází evropsko-americkou kulturu od jejích počátků, se snahou o kvantitativní růst. Taková orientace je ve světě s limitovanými zdroji neperspektivní: žádný růst zde nemůže pokračovat libovolně dlouhou dobu, dříve nebo později narazí na zásadní limity,

e)     kořistnický vztah k přírodě vycházející ze stejných teoretických kořenů politické ekonomie jako v „reálném socialismu“ a podpořený snahou řady lidí obohatit se způsobem hrubě narušujícím přírodu.

 

 

Jistě nejde o hodnoty, o které by usilovali všichni členové západní (nebo „severozápadní“) společnosti, jde však zřejmě o hodnoty dominující, které rozhodujícím způsobem ovlivňují její vztah k lidem a přírodě.

 

Uvedený stručný rozbor má charakter pracovní hypotézy, kterou je nezbytné prověřovat a doplňovat. Naznačuje však, že některé hodnotové orientace na kterých je dnešní evropsko-americká kultura založena, vedou do slepé uličky, neboť směrují lidi k takovému chování, jehož logickým důsledkem je vznik hlubokých globálních i regionálních problémů neslučitelných s koncepcí trvale udržitelného rozvoje.

 

Závěry:

 

Jsou-li uvedené analýzy správné, pak nutnou – nikoli ovšem postačující – podmínkou pro přiblížení se k ideálům trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti a zachování bohatství přírody na naší Zemi je hledání a prosazování lidských hodnot, které jsou s těmito ideály slučitelné, doplněné snahou vyvarovat se nebo omezit působení hodnotových orientací vedoucích ke vzniku globálních i regionálních problémů. Pracovní přehled obou typů těchto hodnot je obsažen v následující tabulce:

 

A. Hodnoty stimulující vznik globálních i regionálních problémů

B. Lidské hodnoty (potenciálně) slučitelné s trvale udržitelným způsobem života

1. extrémní kolektivismus nebo naopak individualismus a sobectví

1. sebevědomí každého jednotlivce založené na možnosti svobodného rozhodování, spojené s vědomím sounáležitosti každého člověka s kolektivem i lidskou společností jako celkem, důraz na solidaritu a altruismus

2. důraz na hédonismus a na maximalizaci spotřeby hmotných statků (konsumní způsob života)

2. důraz na kvalitu života, uvědomělou skromnost, odříkání se věcí zbytných

3. preferování kvantitativního růstu měřeného pomocí finančních nebo fyzikálních stupnic

3. důraz na kvalitativní rozvoj zaměřený především na duchovní a intelektuální život a rozvíjení schopností člověka (předpokladem je ovšem uspokojení základních materiálních potřeb)

4. jednostranný důraz na lidská práva a svobody, eroze vědomí zodpovědnosti

4. rozvoj lidských práv a svobod při podstatném zvýšení vědomí spoluodpovědnosti za vývoj lidské společnosti i za stav přírody

5. kořistnický vztah k přírodě

5. vědomí sounáležitosti s přírodou, úcta k životu ve všech jeho formách i k přírodě jako celku

6. přeceňování rozsahu a hloubky našich znalostí, jednostranný důraz na racionalitu

6. vyvarování se všech činností, jejichž případné negativní důsledky nemůžeme s vysokou pravděpodobností posoudit (princip předběžné opatrnosti) i doplnění racionálního přístupu intuicí, citem

7. jednostranné zdůrazňování soutěživosti jako motoru vývoje

7. doplnění soutěživosti kooperací v zájmu dosažení vyšších společných cílů

8. oslabení pudu sebezáchovy člověka

8. vědomí negativních důsledků činnosti člověka

9. rezignace na spolurozhodování o věcech společných, pasivita, bezduché přejímání cizích vzorů, infantilizace společnosti

9. rozvoj samosprávné (participativní) demokracie, tvořivá aktivita

10. netolerance k názorům jiných, nesnášenlivost, řešení problému silou

10. vzájemná tolerance, snaha o vcítění, řešení problémů jednáním

11. neomezený počet dětí v rodině

11. plánované rodičovství, zaměřené na stabilizaci regionální i světové populace

12. preferování krátkodobých zájmů před zájmy dlouhodobými a trvalými, život na úkor budoucích generací

12. vědomí dlouhodobých důsledků lidských činností, odpovědnost vůči budoucím generacím

 

Lidské hodnoty typu B, o kterých lze předpokládat, že mohou být slučitelné s trvale udržitelným způsobem života, nejsou hodnoty „nové“, uměle zkonstruované. Prakticky všechny z nich mají své kořeny v řecko-římsko-židovsko-křesťanských základech evropské kultury. Měli bychom proto tyto kořeny „znovuobjevit“ a případně doplnit tam, kde si to vynutí historicky bezprecedentní nárůst schopnosti člověka ničit přírodu i sebe sama, nebo kde to umožní rozvoj lidského poznání.

 

Hodnoty typu B uvedené v pravém sloupci tabulky mohou mít reálná význam pouze tehdy, jestliže je lidé zařadí na žebříčku svých individuálních hodnot relativně vysoko a jestliže se promítnou do legislativního, institucionálního i ekonomického uspořádání společnosti. Nelze předpokládat, že „trvale udržitelné“ hodnoty typu B se prosadí ze dne na den, skokem a hodnoty typu A prostě zaniknou nebo budou zcela zatlačeny do pozadí; ostatně každá revoluce s sebou přináší řadu nečekaných a nežádoucích vedlejších efektů. Avšak ještě daleko nebezpečnější je jakékoli oddalování změn hodnotových orientací, neboť čas pracuje proti nám.

 

Musíme se stále vracet k základní otázce po smyslu života a hledat odpovědi přiměřené nebezpečné a navíc rychle se měnící situaci. V úvahu zřejmě přicházejí pouze dvě základní alternativy budoucího vývoje. První z nich je pokračování dosavadních nežádoucích trendů, které by s velkou pravděpodobností vedlo k chaosu a sérii katastrof různého druhu. Hrozí reálné nebezpečí, že období destrukce životního prostředí a rozpadu sociálních struktur a pravidel vztahů mezi lidmi by mohlo být velmi dlouhé, v extrémním případě by mohlo vést k decimování nebo dokonce zániku lidstva. Druhou alternativou je co nejrychlejší promyšlená evoluce zaměřená na věcné řešení existujících problémů a prevenci vzniku problémů nových. Základem takové alternativy by snad mohla být společná péče o životní prostředí na naší planetě: existující zásadní politické, ekonomické, národnostní a náboženské rozpory ve světě nám mnoho jiných šancí neposkytují.

 

 

Josef Vavroušek, Olomouc, 1993

 

 

 

 

 

FOTO: Jiří Kruliš/ČTK

 

 

 

FOTO: Tomáš Novák/ČTK

 

 

 

FOTO: Libor Zavoral/ČTK

 

 

 

FOTO: Internet

 

 

 

FOTO: Internet

 

 

 

 

 

JOSEF VAVROUŠEK

 

15.9.1944 – 19.3.1995

 

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÝ

MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI

PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

 

 

sustainable.cz  2006