TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ – DEFINICE A PRAXE

 

Příspěvek přednesený 18.4.2007 na konferenci Udržitelný rozvoj – nové trendy a výzvy, pořádané ve Středisku ekologické výchovy Sluňákov, Horka nad Moravou, v rámci Ekologických dnů Olomouc 2007

 

Václav Hála

 

 „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“

 

 Tuto definici, vtělenou do zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, prosadil do našeho právního řádu Josef Vavroušek, první československý ministr životního prostředí, zakladatel Společnosti pro trvale udržitelný život, člověk, který stál u zrodu bezpočtu dobrých věcí, mimo jiné také těchto olomouckých konferencí.

 

„Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích.“

 

Takto definuje trvale udržitelný rozvoj Naše společná budoucnost, zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj, oficiální dokument Organizace spojených národů z roku 1987.

 

„Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“

 

Takto rozšířenou definici, odvolávající se také na zprávu Naše společná budoucnost, obsahuje řada textů profesora Moldana a jeho následovníků. Je zajímavé, že ji najdeme i na oficiální internetové prezentaci Ministerstva životního prostředí České republiky.

 

Netvrdím, že dodatek „a aniž by se to dělo na úkor jiných národů“ v oficiálním anglickém textu zprávy není. Tvrdím, že jsem jej tam hledal a nenašel. Tvrdím zároveň, že z kontextu zprávy se onen dodatek dá odvodit, že pokud bychom se měli pokusit shrnout celou zprávu do jedné věty, byla by to právě definice s tímto dodatkem.

 

Definic udržitelného rozvoje jsou údajně desítky. Jedna z nich, oblíbená v akademickém prostředí, zní takto:

 

„Trvale udržitelný rozvoj je komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí, materiální i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. Aby to bylo v globálním měřítku současného světa možné, je nutné nově redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni jejich instituce a procesy.“

 

A konečně Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj takto:

 

„Udržitelný rozvoj znamená zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.“

 

Tolik na úvod o definicích. A jak je to s praxí? Existuje, alespoň na nějakém malém území, trvale udržitelný rozvoj v praxi? Vcelku lákavá a snad ne úplně od reality odtržená je představa, že někde v rumunských, albánských nebo švýcarských horách existují vesnice, jejichž obyvatelé po generace respektují environmentální limity aniž by materiálně nebo duchovně strádali, mají oprávněnou naději, že tomu tak bude i v generacích jejich potomků a přitom se u nich dokonce zlepšují některé indikátory kvality života a lze tedy hovořit o rozvoji. Ale i pokud bychom trvale udržitelné osídlení nenašli nikde v Evropě, jistě existuje v některých, bohužel kvantitativně nevýznamných, částech Pensylvánie, Ohia nebo Indiany, tedy tam, kde žijí příslušníci původem německé náboženské komunity Amišů.

 

Co se týká českých zemí, asi bychom v současnosti hledali marně. Ale máme jednu velkou jistotu. Trvale udržitelný rozvoj u nás existoval, a to na území dnešní České republiky jako celku, přinejmenším do poloviny 19. století. Uhlí na Kladně bylo objeveno v roce 1846. Lesnatost našeho území se přitom začala zvyšovat na základě rozhodnutí osvíceného panovníka už před tímto rokem, poté, kdy v důsledku přechodně neudržitelných způsobů hospodaření v lesích klesla kolem roku 1790 na historické minimum 25 procent rozlohy království. Nelze přitom pochybovat o tom, že od prehistorie do současnosti se české země rozvíjejí, a že od prehistorie do poloviny 19. století se tak dělo bez významnějšího používání fosilních paliv nebo neobnovitelných zdrojů surovin. Aby nedošlo k omylu: není řeč o Mezopotámii, Středomoří nebo jihoamerických indiánských kulturách, oblíbených příkladech ekoskeptiků. Je řeč o kontinuálním trvale udržitelném rozvoji na území dnešní České republiky. Máme se tedy k čemu vrátit, máme pro to příznivé přírodní podmínky, a to není málo.

 

Co se týká českých zemí i většiny světa, budeme v současnosti příklady trvale udržitelné praxe v pravém slova smyslu hledat obtížně. Hovořme tedy o praxi raději ve smyslu tvorby a uplatňování programů, které nás ze současné převážně neudržitelné situace dovedou nejprve na cestu k trvalé udržitelnosti.

 

Definice, kterou jsem označil za akademickou, hovoří o plném respektování environmentálních limitů. Environmentální limity mají materiální povahu a týkají se zabezpečení materiální stránky lidského života. Materiální potřeby lidí mohou být zajišťovány udržitelným způsobem pouze za předpokladu respektování environmentálního systému systémem sociálně-ekonomickým. Podstatou udržitelného rozvoje proto nemůže být „rovnováha“ tří „pilířů“ či „rozměrů“ (sociálního, ekonomického a environmentálního), kterou jako metaforu obsahuje závěrečný text ze summitu v Johannesburgu, kterou ale až příliš doslova vzali tvůrci platné vládní Strategie udržitelného rozvoje ČR z roku 2004. Naopak je nutné sociálně ekonomický systém lidstva přizpůsobit environmentálnímu systému planety Země, jejíž kapacitní omezení předurčují limity jakékoli lidské materiální aktivity.

 

Čistě technicky vzato, k zabezpečování materiálních potřeb udržitelným způsobem vedou výhradně dvě cesty. Přednostně využívání obnovitelných zdrojů, doplňkově využití neobnovitelných zdrojů za podmínky úplné recyklace surovin získaných z přírodního prostředí a materiálů získaných přepracováním těchto surovin. Přitom musí být, z etických i čistě pragmatických důvodů, respektovány přírodní hodnoty, jako biologická rozmanitost nebo krajinný ráz.

 

K tomu lze dojít dvěma způsoby. Návratem k osvědčeným přírodě blízkým způsobům hospodaření a technickým rozvojem zaměřeným na maximálně efektivní využívání omezených zdrojů. Vzhledem k účelnosti mnoha civilizačních vymožeností je rozumné oba způsoby kombinovat. Vzhledem k početnosti lidstva a omezeným technickým možnostem je účelné, z nadčasových etických hledisek navíc správné, doplnit tyto technické principy uplatňováním lidských hodnot slučitelných s udržitelným způsobem života, jak je ve svých stěžejních pracích z počátku 90. let 20. století definoval Josef Vavroušek.

 

Jednou z těchto hodnot je skromnost. Neškodí proto připomenout, že Vavrouškova definice – součást československého i dnešního českého právního řádu – používá pojem „základní životní potřeby“, tedy oceňuje lidskou skromnost jako přirozené východisko snah o trvalou udržitelnost.

 

Skromnost budeme potřebovat. Takzvaná „Dejmalova strategie“, tedy návrh Strategie udržitelného rozvoje České republiky, zpracovaný v roce 2002 autorským týmem Ivana Dejmala pod patronací Českého ekologického ústavu, říká mimo jiné:

„Vycházíme z důvěry, že jakmile bude mít většina lidí uspokojeny své základní potřeby, dokáže nejen včas rozpoznat nepříznivé dopady svého každodenního jednání a předjímat jeho vzdálenější důsledky, ale bude také vlastní jednání dobrovolně korigovat. Veřejnost, která se s principy udržitelného rozvoje ztotožní, se o jejich prosazování v samosprávné společnosti postará sama. Pokud by byl tento základní optimistický předpoklad o potenciální schopnosti kulturního sebeomezení ekonomicky vyvinutých společností v zájmu budoucích generací chybný, nelze dnešní neudržitelné směřování odvrátit.“

A co říká Dejmalova strategie o definicích, jmenovitě o té přijaté v roce 2000 Evropským parlamentem, která hovoří ne o „základních životních potřebách“, ale o „zlepšování životní úrovně a blahobytu“ ?

„Tyto definice by byly vyhovující, kdyby únosná kapacita ekosystémů měla začít být teprve nyní či v budoucnu překračována. Za současných podmínek se však jedná o formulace, které opomíjí skutečnost, že kapacita některých ekosystémů už je po dekády překročena, významná část biodiverzity ztracena a přesto blahobytu není dost pro všechny. Jsou to tedy formulace politicky kompromisní a vnitřně rozporné.“

Budeme potřebovat skromnost a pokoru a zároveň odvahu. Pokoru před přírodou, která přežije i bez lidí, zatímco lidé bez přírody přežít nemohou. Odvahu nazývat věci pravými jmény, odvahu kritizovat mocné, kteří smysl pro skromnost a pokoru nemají.

 

Má odvahu Martin Bursík, když kritizuje Václava Klause za nepochopení principů klimatické změny a podílu člověka na ní? Projevují Martin Bursík a početná skupina novinářů odvahu, když prezidenta Klause nejen věcně kritizují, ale přecházejí i do osobních útoků?  Myslím, že ne. V určitém smyslu totiž globalizace pokročila natolik, že je snadnější „kopat“ do prezidenta vlastního státu, než pravdivě pojmenovat postavení jediné supervelmoci z hlediska vzorců výroby a spotřeby na globální úrovni.

V pohádce „Císařovy nové šaty“ to bylo dítě, které zvolalo památnou větu „Císař je nahý!“ Ale příběh neskončil tím, že to řeklo dítě. Příběh skončil tím, že se tuto pravdu přestali bát vyslovit a začali ji opakovat všichni přítomní.

Politik, který ve volbách do Poslanecké sněmovny získal Straně zelených větší procento hlasů než Ondřej Liška, Přemysl Rabas, Věra Jakubková nebo Olga Zubová, a jen díky nespravedlivému systému přepočtu mandátů se nestal poslancem, překladatel a autor odborných slovníků, předseda Pardubické krajské organizace Strany zelených Pavel Křivka je „velkým dítětem“ české politiky. Byl to on, kdo jako delegát letošního sjezdu Strany zelených řekl památnou větu „Spojené státy jsou globálním parazitem“. Přestaňme se bát a opakujme ji spolu s ním: „Spojené státy jsou globálním parazitem“.

Pro praktické uplatňování trvale udržitelného rozvoje, tedy nejprve pro zahájení cesty k němu, budeme potřebovat skromnost, pokoru a odvahu. Nejen odvahu říkat věci, které stejní politici a novináři, kteří spílají Václavu Klausovi, označí za laciné a populistické. Také odvahu opravdu důsledně změnit environmentální politiku svého státu. Odvahu žádat nejprve zásadní změnu vládní Strategie udržitelného rozvoje, která je tak špatná, že ani nestojí za kritiku.

Jedním z úkolů konferencí jako je tato je dávat doporučení pro politickou sféru. Závěrem se proto pokusím formulovat dvě teze:

1)        Strategii udržitelného rozvoje České republiky je nutno zásadně přepracovat. Je nanejvýš vhodné vycházet přitom z návrhu nepřijatého vládou Stanislava Grosse, návrhu zpracovaného v roce 2002 autorským týmem Ivana Dejmala pod patronací Českého ekologického ústavu.

2)        Česká republika potřebuje politiky, jakým je Pavel Křivka.

 

Děkuji Vám za pozornost.

 

Literatura: Návrh strategie udržitelného rozvoje ČR, Český ekologický ústav 2002, hlavní dokument aktuálně dostupný zde: http://sustainable.cz/ceusurhlavni.htm

____________________________________________________________________________

 

■ ČLÁNKY

 

sustainable.cz